Yönetmelik

TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU
ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
(Resmi Gazete Tarihi: 30.4.1985       Resmi Gazete Sayısı: 18740)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 2922 sayılı “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun” un uygulanması, Değerlendirme Kurulunun toplanma, çalışma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’ye gelişleri, öğretim kurumlarını kabulleri, ayrılışları, ilgili kurum ve kuruluşlar ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile diğer hususları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik, Türk Hükümetince çeşitli anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkanlarıyla her derece ve dalda öğrenim yapmak üzere Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri ve ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı öğrenciler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Tarifler 
Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen:
“Yabancı Uyruklu Öğrenci”, her derece ve daldaki eğitim kurumlarında öğrenim gören veya Türkçe kurslarına katılan T. C. uyruğunda bulunmayan kişiyi,
“Vize” milletlerarası seyahatlerde ülkelerin hudut kapılarından yabancıların giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve pasaportlara kaydedilen müsaadeyi,
“Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi”, öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere Dış Temsilciliklerimizce verilen giriş müsaadesini,
“Öğrenim Meşruhatlı Vize”, Türkiye’de ikamet müsaadesini haiz yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı’nca verilen müsaadeyi,
“İstizanlı Vize”, vize itasına yetkili makamlarca merkezden talimat alınarak verilen vizeyi,
“İkamet Tezkeresi”, yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini gösteren belgeyi,
“Türkçe Kursları”, yabancı uyruklulara Türkçe öğretmek amacıyla yükseköğretim kurumlarında açılan kursları,
“Transfer”, Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlamış yabancı uyruklu ögrencilerin, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının ara sınıflarına naklen geçmesini,
ifade eder.
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme Kurulu’nun Toplanması ve Çalışması
 
 
 
Madde 4 – Değerlendirme Kurulu, her yıl Mart ve Eylül aylarının ilk yarısında, yılda iki defa olağan olarak toplanır. Kurul Başkanı veya Kurulda temsil edilen diğer kurum ve kuruluşların isteği ve Başkanın uygun görmesi halinde de olağanüstü toplanabilir.
Kurulun sekreterya hizmetleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yürütülür.
Kurulda görüşülecek konulara göre, gerektiğinde ilgili diğer bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantılara çağrılabilir. Bunların oy hakkı yoktur.
Görüşmeler tutanakla tespit edilir. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.
Değerlendirme Kurulu Kararlarının Uygulanması 
Madde 5 – Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından onaylanan kararlar, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir ve ayrıca Başbakanlığa sunulur.
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler
 Kurum ve Kuruluşlar ile Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri 
Madde 6 – Değerlendirme Kurulu’nun tespit edeceği esaslar çerçevesinde kurum ve kuruluşların yükümlülükleri:
A) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yükümlülükleri;
(1) Öğrenim yapmak için Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri öğretim kurumlarına yerleştirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin rehberlik hizmetlerini yürütmek,
(2) Öğrencilerin durumunu izlemek, haklarında bilgi toplamak, toplanan bilgileri değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmektir.
B) İçişleri Bakanlığı’nın yükümlülükleri;
(1) Geçerli pasaport ve giriş vizesi alarak Türkiye’de yapılacak sınavlara katılmak üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin pasaport ve giriş vizeleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
(2) Yüksek öğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp lisans üstü öğrenim görmek veya münhasıran Türkçe öğrenmek amacıyla yurdumuza gelmek isteyen yabancı uyruklu şahısların, dış temsilciliklerce istizanlı bulunan vize taleplerini sonuçlandırmak,
(3) Yüksek öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans üstü öğrenim yapmak isteyen yabancı uyruklularla, Türkiye’de bulunup uzun süreli ikamet tezkeresi hamili olan yabancıların çocuklarından ilk ve orta öğrenim görmek isteyenlerin ikametleriyle ilgili işlemleri yürütmek,
(4) Yükseköğretim kurumlarına kaydı yapılan yabancı uyruklu öğrenciye “öğrenim için geçerli meşruhatlı ikamet tezkeresi” verilmesini sağlamak,
(5) İlk ve orta öğrenim için istizanlı vize talep edilenlere “öğrenim meşruhatlı” vize ve ikamet tezkeresi verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
(6) Türkiye’de uzun süreli ikamet izni bulunan yabancılardan Türkçe kurslarına devam etmek isteyenlere de valiliklerce “öğrenim meşruhatlı vize” verilmesini sağlamaktır.
C) Dışişleri Bakanlığı’nın yükümlülükleri;
(1) Türkiye dışındaki merkezlerde sınava girip kazanan yabancı uyruklu öğrencilerle öğrenim görmek amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilere istizanlı olarak “öğrenim meşruhatlı giriş vizesi verilmesini sağlamak,
(2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yurt dışında açtığı sınavları düzenlemektir.
D) Yükseköğretim Kurulu’nun yükümlülükleri;
(1) Yabancı uyruklu öğrencilere rehberlik hizmetlerini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek,
(2) Yükseköğretim Kurumlarında Türkçe kursları açılmasını sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,
(3) Yükseköğretim programları arasında transferlerle, lisans üstü öğrenim için Türkiye’ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin kabul muamelelerini düzenlemek,
(4) Burs ve diğer imkanlardan yararlandırılacak yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmelerini sağlamak,
(5) Türkiye’de ÖSYM’ce yapılan sınava müracaat eden öğrencilerin sınava girmelerini ve sınavların yapılmasını sağlamaktır.
E) Yükseköğretim Kurumlarının yükümlülükleri;
(1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıt muamelelerini yapmak, “Yabancı Öğrenciye Ait Bilgi – İşlem Formu’nu tanzim etmek,
(2) Bünyesinde Türkçe kursu açmak, Türkçe kursu dahil, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri toplamak, değerlendirmek, rehberlik hizmetlerini yürütmek, öğrencilerin durumlarında meydana gelecek değişiklikleri ilgili makamlara bildirmektir.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri 
Madde 7 – Yabancı Uyruklu Öğrenciler;
(1) Lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)”na girecek öğrenciler, kendi ülkelerinde Türk makamlarınca açılacak sınavlara katılmakla,
(2) Her seviyede öğrenim yapmak veya Türkçe öğrenmek maksadıyla Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan yabancıların, Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla,
(3) Gerek lisans gerek lisans üstü öğrenim yapacak ve Türkçe kurslarına katılacak yabancı uyruklu öğrenciler, rehberlik hizmetleri veren birimlere başvurmakla,
(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gördükleri kurumlarda rehberlik hizmetleri veren birimlere şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde bildirmekle,
(5) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak isteyen öğrenciler, ikamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından yenisini almakla,
(6) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerin ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
(7) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu öğrenciler, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmekle,
yükümlüdürler.
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlar 
Madde 8 – Yabancı uyruklu öğrenciler ve kurum ve kuruluşların yükümlülükleri ile ilgili olarak bu Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlar, Değerlendirme Kurulu kararıyla düzenlenir.
Öğrenim Vizesi İstenmeyecek Haller
Madde 9 – İlgili kuruluşların öğrenimlerine izin vermesi kaydıyla orta ve yüksek öğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans ve lisans üstü öğrenim yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocuklarından ve lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere yabancı uyruklu öğrenci sınavına girecek olanlardan ve 3 ayı geçmeyen yaz kurslarına katılanlardan öğrenim meşruhatlı vize aranmaz.
Çalışma Yasağı ve İstisnası 
Madde 10 – (Değişik : 6/1/1992 – 92/2594 K.)
Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenimleri süresince gelir getiren herhangi bir işte çalışamazlar. Ancak, lisans üstü öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, araştırma yaptıkları yükseköğretim kurumlarında ücret karşılığı çalıştırılabilirler.
Dayanak 
Madde 11 – Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğnencilere İlişkin Kanun’un 7 nci maddesine istinaden hazırlanmıştır.
Yürürlük
Madde 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
Bu madde başlığı, 6/1/1992 tarih ve 92/2594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren yönetmelik ile değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.