Yüksek Lisans (Master)

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

http://biotek.ankara.edu.tr/egitim/lisansustu-yonetmelik

 • Mezuniyet transkripti (Noter onaylı tercümesi ile birlikte).
 • Mezuniyet belgesi (Noter onaylı tercümesi ile birlikte).
 • Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan Denklik Belgesi.
 • Yüksek Lisans için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi veya son iki yıl içerisinde TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavı sonuç belgesi gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans, yüksek lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, TÖMER Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.
 • ALES Sayısal en az 70 puan olmalıdır. Uluslararası geçerliği olan benzer sınavlardan(“Graduate Record Examination” (GRE)(Genel) “Graduate Management Admission Test” (GMAT) sınavından) ALES puanına eşdeğer puan almış olmalıdır.
 • Yabancı Dil Belgesi. ÜDS veya KPDS den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış ÜDS ve KPDS puanına muadil puan gerekmektedir. ÜDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.
 • 2 Adet fotoğraf. (Yeni çekilmiş  olmalıdır.)
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi. (Onaylı) 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

http://egitim.ankara.edu.tr/files/2013/06/lisansustu_yonetmelik.pd

 • Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği.)
 •  Mezuniyet Transkripti (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi, 2 adet.)
 •   ALES Belgesi (son üç yıl içerisinde alınmış) veya uluslararası geçerliği olan eşdeğer belgeler (GRE, GMAT).
 •  Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TÖMER) Türkçe sınavını başarmaları gerekir.
 •  Tezli Yüksek Lisans programı için yabancı uyrukluların, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden, YDS ve eş değerlikleri kabul edilen sınavlardan en az 50 puan alındığını gösteren belge (Ancak, Anabilim Dalı Başkanlıkları baraj puanlarını yükseltebilir. Bu durum tabloda belirtilmektedir. YDS dışında uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavına girilmiş ise, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir puan alınmış olması gerekmektedir.
 •  Eğitimini, denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yüksek öğretim kurumunda tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.
 •  2 adet fotoğraf (Yeni çekilmiş olmalıdır.)
 •  Pasaport aslının ve Türkçe çevirisinin onaylı örneği
 • 1 adet yarım kapaklı karton dosya.

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr .

 • Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploması (Hem Orjinali, hem de noter Onaylı Türkçe Tercümesi).
 • Not Ortalaması en az 2/4 olan Transkript Belgesi (Hem Orjinali, hem de noter Onaylı Türkçe Tercümesi).
 •  Lisans öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için en az C1 seviyesini gösteren TÖMER Belgesi (Türkiye’de lisans öğrenimi görmüş olanlar muaf tutulacaktır).
 • Son üç yıl içinde girilmiş ALES Sınavı Belgesi ya da GMAT-GRE gibi uluslararası sınav sonuç belgesi (şu anda yürürlükte olan mevzuata göre bu sınavlara sadece giriş şartı aranmakta olup, herhangi bir puan sınırı aranmayacaktır).
 • Tezli Yüksek Lisans öğrenimi yapacaklar için anadilleri dışında ÜDS-KPDS-TOEFL-IELTS gibi YÖK tarafından kabul edilen (İngilizce, Fransızca, Almanca) sınavlarda alınacak sonuç belgesi (ÜDS ve KPDS için en az 50 ve diğer sınavlardan alınacak puanların ise bu puana denk gelen ve Yükseköğretim Kurulu sayfasında bulunan karşılıkları).
 • Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimi yapacaklar için yabancı dil şartı yoktur.
 • Lisansüstü programlara başvuruda bulunacak öğrencilerin öncelikle Yükseköğretim Kuruluna giderek almış oldukları diplomaların denkliklerinin olup olmadıkları öğrenilmeli, daha sonra başvuru belgeleri ile başvuruda bulunulacak Anabilim Dalı Başkanlığına gidilerek Anabilim dalı Başkanları ile ön görüşme yapmaları gerekmektedir.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

http://sagbilens.ankara.edu.tr/iceriki.php?id=3.4.1

 • Diploma. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik belgesi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları için) veya denklik belgesi başvuru yazısı.
 •  Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesi; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi.
 •  ALES sonuç belgesi.
 •  Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)‟nden Türkçe diploması.
 •  Anadil dışında İngilizce/ Fransızca/ Almanca dillerinden birinden YDS, ÜDS veya KPDS’den 50 puan almış olmak.
 •  Öğrenim vizesi.
 •  Pasaport fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi.
 •  İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikametgâh belgesinin onaylı fotokopisi.

Yukarıdaki belgelerin bir dilekçe ile Enstitüye tesliminden sonra, anabilim dalı uygun görüşü alınarak yabancı uyruklu öğrenci “Bilim Sınavına” alınır. Sınavda başarılı bulunan öğrencinin kaydı yapılır.

 

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

http://nukbilimler.ankara.edu.tr/lisansustu-basvuru

  • Mezuniyet Transkripti (Yabancı Ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi, 2 adet).
  • Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği).
  • ALES / LES Belgesi (son iki yıl içerisinde alınmış) veya uluslararası geçerliliği olan eşdeğer belgeler.
  • Yüksek Lisans için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi veya son iki yılda TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavı sonuç belgesi (Yabancı uyruklu olup, orta öğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda tamamlamış olanlardan Türkçe Dil Sınav Belgesi istenmez),
  • Doktora programı için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi ve ayrıca anadilleri dışında (İngilizce, Fransızca ve Almanca) ÜDS veya KPDS’den en az 60 puan alındığını gösteren belge (Ayrıca TOEFL ve benzeri  uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış puanlar, Üniversitelerarası Kurul Kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu’nca öğrenci tarafından verilecek bir dilekçe ile değerlendirmeye alınacaktır).
  • 2 adet fotoğraf (Yeni çekilmiş olmalıdır).
  • Kimlik Belgesi örneği.
  • Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için lisans/yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı hakkında Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan görüş alınacaktır.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

http://sosbilens.ankara.edu.tr/files/2013/03/Basvuru_kilavuz.pdf

http://sosbilens.ankara.edu.tr/?page_id=149

 

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri).
 • Not Ortalaması en az 2/4 olan Transkript Belgesi (transkript). Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi.
 • İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesi aslı veya onaylı örneği.
 • Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter onaylı örnekleri.
 • ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
 • TÖMER Türkçe sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. (TÖMER’den alınacak ADP C1 seviyesinde olduğunu belirten belge)
 • Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya onaylı örneği.
 • Yeni çekilmiş 6 adet fotoğraf (başı açık ve sakalsız 4.5 x 6 cm.).
 • Başvuru dilekçesi