Transfer

– Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

– Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

GENEL ŞARTLAR ve DEĞERLENDİRME:

Üniversitemiz Senatosunun 18/06/2013 tarih ve 364/3098 sayılı Kararı gereğince adayın;

1)      Yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayın,

a)      Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almamış olması,

b) Devam etmekte olduğu programa ait not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 3,50 ya da 100 üzerinden 85 olması ve bu zaman dilimine ait başarısız dersinin olmaması (Her iki not sisteminin de bulunduğu öğrenci durum belgelerinde yalnızca üniversitemizde kullanılmakta olan 4 lük sistemdeki not değeri dikkate alınacaktır),

c)      Daha önce yatay geçiş yolu ile Üniversite/Fakülte/Bölüm/Program değişikliği yapmamış olması,

d)       “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında

  1. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlarımıza yatay geçiş için ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı başvuru sırasında belgelemesi gerekir.

Ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınav puanları ile eşdeğerliğine ilişkin tablo:

TABLO İÇİN TIKLAYINIZ (KPDS-ÜDS-YDS 70 puan karşılıklarına ilgili tablolardan bakınız.)

2)       Bazı seçmeli derslerin yabancı dille verildiği programlara yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin düzenlenecek yabancı dil yeterlik sınavına girmeleri ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı başvuru sırasında belgelemeleri gerekir.

3)      Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen not tablolarının kullanılması,

4)      Alınan başvurular aşağıdaki şekilde hesaplanarak elde edilen “Değerlendirmeye Esas Puan’a” göre değerlendirilir.

Değerlendirmeye Esas Puan= [X/Y x 100 x 0.70] + [Z x 0.30]

Z = Genel Akademik Başarı Not Ortalaması (100 lük sistem)

X = Öğrencinin Yerleştiği Programdaki ÖSYS ya da Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversiteye Yerleşme puanı

Y = Geçiş Yapmak İstediği Bölümün ÖSYS ya da Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversiteye Yerleşmeye Esas Puanın Taban Puanı

5)      Meslek Yüksekokullarına yapılan yatay geçiş başvuruları öğrencilerin 4 lük sistemdeki not ortalaması dikkate alınarak yapılır.

6)      Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılacak kurumiçi ve kurumlararası  yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan yetenek sınavında da başarılı olunması şarttır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara yapılan yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde yetenek sınavı sonuçları kullanılır.

7)      İsimleri aynı olan diploma programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için eğitim programlarında yer alan derslerin ders öğrenme kazanımları ve program yeterliklerinin de eşdeğer olması gerekir.